Vật Lý Thiên Văn - Thiên văn học - Vũ trụ học - Thiên văn Việt Nam - Vật Lý Thiên Văn

Please read these Terms and Conditions ("Terms", "Terms and Conditions") carefully before using the vatlythienvan.com website (the "Service") operated by Vật Lý Thiên Văn ("us", "we", or "our"). By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

This Privacy Policy governs the manner in which Vật Lý Thiên Văn collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a "User") of the http://vatlythienvan.com website ("Site").

VLTV là một dự án xây dựng website phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng yêu thiên văn, vật lý thiên văn và công nghệ vũ trụ cả nước. Dự án VLTV bao gồm một trang web tại địa chỉ http://vatlythienvan.com và một facebook fanpage Vật Lý Thiên Văn.