Hiền PHAN - Vật Lý Thiên Văn

VLTV Admin Team

Người sáng lập, quản trị viên chính
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.
Thông tin khác:

Người sáng lập website và fanpage Vật lý thiên văn.