Hệ thống sao gần Mặt Trời nhất là Alpha Centauri. Trong số 3 ngôi sao trong hệ thống này, ngôi mờ nhất -- Proxima Centauri -- thực sự mới là ngôi sao gần nhất. Các ngôi sao sáng Alpha Centauri A và B tạo thành hệ sao đôi gần, tựa như chúng cách nhau chỉ bằng 23 lần khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời - hơi lớn so với khoảng cách giữa Thiên Vương Tinh và Mặt Trời.