Smart Search Module

Đây là đơn vị dùng để đo góc trong đó một độ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây, một vòng tròn có 360 độ. Một đơn vị khác để đo góc đó là radian, 206.265 giây bằng một radian. Khi quan sát từ Trái Đất, một giây bằng khoảng 725 km trên bề mặt Mặt Trời.

Chuyên mục phụ