Tại Việt Nam sẽ không thể quan sát được giai đoạn nguyệt thực nửa tối và bắt đầu nguyệt thực một phần bởi lúc này Mặt Trăng vẫn chưa mọc (nằm dưới đường chân trời). Tuy nhiên người xem tại Việt Nam sẽ vẫn may mắn quan sát được giai đoạn cực đại của nguyệt thực lúc 19:00 với độ che phủ gần 100%!