Space Talk với chủ đề "Cosmology from Gravitational Lens Time Delays" của tiến sĩ Kenneth C. Wong, National Astronomical Observatory of Japan, Japan, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 – 18:30, thứ Sáu 05/05/2017 tại phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Spectroscopy of internal rotors and applications to astrophysical, atmospheric and biological molecules" của tiến sĩ Isabelle Kleiner, Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Ba 28/3/2017 tại phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Investigation on the effect of electronic irradiation on dielectric materials used in space environment" của tiến sĩ Virginie GriseriPaul Sabatier University, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Năm 16/03/2017 tại phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Lớp học vật lý thiên văn lần thứ 5 (5th VSOA) sẽ được tổ chức từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017 tại Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn.

Space Talk với chủ đề "Radar Remote sensing:Evolution since 1991 (SAR ERS ,C band VV polar)  until today with polarimetric sensors (in C and L band)What prospects for the future?" của giáo sư Jean-Paul Rudant,  University Paris-Est Marne-la-Vallee, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Tư 01/03/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Radar remote sensing for Earth surfaces monitoring" của tiến sĩ Pierre- Louis Frison, University Paris-Est Marne-la-Vallee, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Ba 21/02/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Detecting Gravitational waves, from ground-based to space-borne observatories" của tiến sĩ Hubert HalloinUniversity Paris Diderot (Đại học Paris 7), Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Tư 15/02/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Vũ trụ thuở khai sinh có thể chứa lượng vật chất tối lớn hơn nhiều so với ngày nay, một nghiên cứu gần đây nhất cho biết. Những phát hiện mới này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn hình thái của vũ trụ ngay sau thời điểm Big Bang.