Thiên văn học đôi khi được gọi là một lĩnh vực khoa học quan sát, nhưng phần lớn thiên văn học cũng là một lĩnh vực khoa học lịch sử - nghĩa là những gì chúng ta quan sát được đều đã xảy ra trong vũ trụ và chúng ta không thể làm gì để thay đổi nó.

Chớp gamma là những vụ nổ mạnh và sáng nhất trong vũ trụ, được cho rằng hình thành trong quá trình kiến tạo lỗ đen. Mặc dù diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chớp gamma sản sinh năng lượng tương đương với năng lượng tỏa ra trong suốt quá trình tồn tại 10 tỷ năm của Mặt Trời.