Bầu khí quyển là lớp khí bao bọc một vật thể nào đó có khối lượng lớn, nó được giữ lại nhờ hấp dẫn của vật thể đó, và sẽ tồn tại ở đó lâu dài nếu hấp dẫn đủ lớn và nhiệt độ của khí quyển đủ nhỏ. Vài hành tinh chứa chủ yếu là khí nên vì vậy chúng có bầu khí quyển rất dày (các hành tinh khí khổng lồ).