Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học.
- Các hành tinh buổi tối: Sao Mộc, Sao Hỏa, Sao Thổ
- Các hành tinh buổi sáng: Sao Thổ, Sao Hỏa, Sao Kim
- Các chòm sao và các vật thể sâu: Chòm sao Gấu Lớn, Sư Tử; Các ngôi sao Alcor và Mizar, Denebola, Regulus; các thiên hà M81, M82, M65, M66, NGC 3628,  M95 và M96.
- Các sự kiện đáng chú ý: Mưa sao băng Lyrid, Nguyệt thực toàn phần, Nhật thực hình khuyên.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học. Tonight's Sky, các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng 03/2014.
- Các hành tinh buổi tối: Sao Mộc, Sao Hỏa.
- Các hành tinh buổi sáng: Sao Thổ, Sao Kim.
- Các chòm sao và các vật thể sâu: chòm sao Song Tử và Cự Giải, cụm sao Tổ Ong và M35, ngôi sao Castor và Pollux.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học. Các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng 02/2014.
- Các hành tinh buổi tối: Sao Mộc, Sao Hỏa.
- Các chòm sao và các vật thể sâu trong vũ trụ: Chòm sao Orion, Canis Major. Tinh vân Orion lớn, cụm sao M41, Trapezium. Ngôi sao Betelgeuse, Rigel, Sirius.
- Các hành tinh buổi sớm: Sao Thổ, Sao Kim.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học. Tonight's Sky, các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng 01/2014.

- Các hành tinh buổi tối: Sao Mộc.
- Các hành tinh buổi sớm: Sao Hỏa, Sao Thổ, Sao Kim.
- Các chòm sao & các vật thể sâu: Chòm sao Ngự Phu,Kim Ngưu; Cụm sao Thất Nữ, Hyades, ngôi sao Capella.
- Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý: Mưa sao băng Quadrantid.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học. Tonight's Sky, các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng mười hai.
- Các hành tinh buổi tối: Sao Kim, Sao Mộc.
- Các hành tinh buổi sớm: Sao Hỏa, Sao Thổ.
- Các chòm sao & các vật thể xa: Chòm sao Anh Tiên,Thiên Hậu; Cụm sao M34, M103, Double Cluster.
- Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý: Mưa sao băng Geminids.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học. Tonight's Sky, các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng mười một.
- Các hành tinh buổi tối: Sao Kim, Sao Mộc
- Các hành tinh buổi sớm: Sao Hỏa, Sao Thủy, Sao Thổ
- Các chòm sao & các vật thể xa: Chòm sao Song Ngư, Bạch Dương, Tam Giác; thiên hà Tam Giác
- Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý: Mưa sao băng Leonids, Nhật thực lai

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và sự kiện thiên văn đáng chú ý tháng 6/2013.
Các hành tinh buổi tối: Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ.
Các chòm sao và vật thể xa: Các chòm sao Mục Phu, Bắc Miện, Hercules, Draco. Các cụm sao cầu: M92, M13.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và sự kiện thiên văn đáng chú ý của bầu trời đêm tháng 5/2013.
Các hành tinh buổi tối: Sao Mộc, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Thổ.
Các chòm sao và vật thể xa: Xử Nữ (Virgo), cụm thiên hà Xử Nữ, chòm sao Coma Berenices, Canes Venatici, thiên hà Sombrero (M104), thiên hà Xoáy Nước (M51).
Sự kiện thiên văn đáng chú ý: Mưa sao băng Eta Aquarid, Nhật thực hình khuyên, Nguyệt thực nửa tối.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và các sự kiện thiên văn đáng chú ý. Bầu trời trong tháng, các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng 6/2012