Ảnh vệ tinh kèm cảnh báo bão và các vùng áp thấp cung cấp bởi Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Vị trí các cơn bão được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ, tên mã và tên gọi của từng cơn bão.

Ảnh vệ tinh

Nguồn: Hải quân Hoa Kỳ

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.