Ảnh vệ tinh kèm cảnh báo bão và các vùng áp thấp cung cấp bởi Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Vị trí các cơn bão được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ, tên mã và tên gọi của từng cơn bão.

Ảnh vệ tinh

Nguồn: Hải quân Hoa Kỳ

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).


Bài viết đang được quan tâm