Để trở thành nhà thiên văn, hay một nhà vật lý, nghiên cứu vũ trụ học, hiểu đơn giản là kiến thức về những lĩnh vực này thì mình phải bắt đầu học từ đâu, muốn tự do nghiên cứu giống như một số nhà khoa học nổi tiếng, hay đơn giản là những vị trả lời câu hỏi này thì kiến thức cần có là như thế nào?

Trước thời gian Planck, vật lý lượng tử và lý thuyết hấp dẫn không tương thích với nhau, cụ thể là kiến thức hiện tại của chúng ta chưa thể giải thích điều gì đã xảy ra tại điều kiện nhiệt độ cao và mật độ đậm đặc đó.