Thêm lịch này vào Calendar của bạn:

  • Ứng dụng lịch trên máy tính: iCal
  • Google Calendar: lịch