VLTV Admin Team

Bộ phận:
VLTV Admin Team
https://www.facebook.com/groups/quynhonastronomyclube/
Thành viên Hội thiên văn học Quy Nhơn - QNAC; Sinh viên cử nhân Vũ trụ và Ứng dụng, khoa Vũ trụ và Hàng không, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (2014-2017); thực tập sinh tại Phòng thí nghiệm APC Paris (2017)