VLTV Admin Team

Bộ phận:
VLTV Admin Team
http://thienvanhanoi.org
Thành viên Hội thiên văn học Nghiệp dư Hà Nội - HAS; Sinh viên cử nhân Vũ trụ và Ứng dụng tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (2014 - 2017).