Để khám phá việc vũ trụ có thể tiến hóa như thế nào, chúng ta cần một vài ý tưởng về những thứ đang chứa bên trong nó. Trong một bức tranh vũ trụ học, việc này được hoàn thành bằng cách xác định mối liên hệ giữa mật độ khối lượng và áp suất. Mối liên hệ này được gọi là Phương trình trạng thái.

Trong loạt bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những hiểu biết cơ bản về các phân rã đơn giản, và cách mà tia gamma xuất hiện ở đó, từ đó có thể giúp nhận diện các hạt nhân phóng xạ và đo đạc chính xác số lượng của mỗi đồng vị.

Sóng hấp dẫn là những biến dạng hoặc "gợn sóng" trong cấu trúc không - thời gian gây ra bởi một số quá trình mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Thuyết tương đối tổng quát của Einstein cho rằng các vật thể tăng tốc nặng có thể phá vỡ không - thời gian và sản sinh ra sóng hấp dẫn.