Bạn đã bao giờ nghe nói về Ngày số Pi chưa?  Nó diễn ra hàng năm vào ngày 14 tháng 3, tiếng anh sẽ viết ngược lại 3-14 hay … ba chữ số đầu tiên của hằng số toán học nổi tiếng 𝝅. Pi :tỷ số giữa chu vi hình tròn với đường kính của nó.