VNREDSat-1A là dự án vệ tinh quan sát trái đất của Viện Công nghệ Vũ trụ (STI) - Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam (VAST), được tài trợ bởi Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam (MOST). Vào tháng 8 năm 2010, một bản hợp đồng về việc phát triển VNREDSat-1 (Bao gồm cả vệ tinh và trạm mặt đất) được giao cho công ty EADS Astrium SAS (Pháp).