Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trong tháng 8/2018: Trăng mới, nhật thực một phần, mưa sao băng Anh Tiên (Perseid), Sao Kim, Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại, trăng tròn.

Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trong tháng 7/2018: Sao Thủy và Sao Hỏa ở vị trí ly giác cực đại, trăng mới, nhật thực một phần, nguyệt thực một phần, trăng tròn.

Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trong tháng 01/2018: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại, siêu trăng, mưa sao băng Thước Phần Tư (Quadrantid), trăng mới, trăng xanh, nguyệt thực toàn phần.