Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học trên bầu trời đêm tháng 03/2015. Các hành tinh: Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Thổ, Sao Mộc. Các chòm sao Song Tử, Cự Giải. Các cụm sao M35, Tổ Ong. Sự kiện: Nhật thực toàn phần.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu thẳm, các hành tinh, và các sự kiện thiên văn học trên bầu trời đêm tháng 02/2015: Các hành tinh: Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ. Các chòm sao Orion, Chó Lớn. Các ngôi sao Betegeuse, Rigel, Sirius. Các cụm sao Trapezium, M41. Các tinh vân của chòm sao Orion...

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 01/2015.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 12/2014.

 Hướng dẫn bạn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, bầu trời, các hành tinh và các sự kiện nổi bật của bầu trời tháng 7/2014

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, vật thể sâu, hành tinh cùng các sự kiện thiên văn học. Tonight’s Sky, các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng 6/2014.
- Các hành tinh buổi chiều tối: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Hỏa
- Các chòm sao và vật thể sâu trên bầu trời: Boötes (Mục Phu), Corona Borealis (Vương Miện phương Bắc), Hercules (Vũ Tiên), Draco (Thiên Long)
- Quan sát các hành tinh vào sáng sớm: Sao Kim. 

Vào cuối tháng Năm, một trận mưa sao băng chưa đặt tên có thể trở thành một CƠN BÃO SAO BĂNG khi Trái Đất đi ngang qua nhiều dòng tàn dư để lại của sao chổi 209P/LINEAR. Trong những giờ trước bình minh ngày 24 tháng Năm, những người ngắm sao có thể nhìn thấy HƠN MỘT TRĂM SAO BĂNG MỖI GIỜ.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học.
- Các hành tinh buổi tối: Sao Mộc, Sao Hỏa, Sao Thổ
- Các hành tinh buổi sáng: Sao Thổ, Sao Hỏa, Sao Kim
- Các chòm sao và các vật thể sâu: Chòm sao Gấu Lớn, Sư Tử; Các ngôi sao Alcor và Mizar, Denebola, Regulus; các thiên hà M81, M82, M65, M66, NGC 3628,  M95 và M96.
- Các sự kiện đáng chú ý: Mưa sao băng Lyrid, Nguyệt thực toàn phần, Nhật thực hình khuyên.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học. Tonight's Sky, các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng 03/2014.
- Các hành tinh buổi tối: Sao Mộc, Sao Hỏa.
- Các hành tinh buổi sáng: Sao Thổ, Sao Kim.
- Các chòm sao và các vật thể sâu: chòm sao Song Tử và Cự Giải, cụm sao Tổ Ong và M35, ngôi sao Castor và Pollux.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học. Các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng 02/2014.
- Các hành tinh buổi tối: Sao Mộc, Sao Hỏa.
- Các chòm sao và các vật thể sâu trong vũ trụ: Chòm sao Orion, Canis Major. Tinh vân Orion lớn, cụm sao M41, Trapezium. Ngôi sao Betelgeuse, Rigel, Sirius.
- Các hành tinh buổi sớm: Sao Thổ, Sao Kim.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học. Tonight's Sky, các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng 01/2014.

- Các hành tinh buổi tối: Sao Mộc.
- Các hành tinh buổi sớm: Sao Hỏa, Sao Thổ, Sao Kim.
- Các chòm sao & các vật thể sâu: Chòm sao Ngự Phu,Kim Ngưu; Cụm sao Thất Nữ, Hyades, ngôi sao Capella.
- Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý: Mưa sao băng Quadrantid.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể xa, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học. Tonight's Sky, các điểm nhấn của bầu trời đêm tháng mười hai.
- Các hành tinh buổi tối: Sao Kim, Sao Mộc.
- Các hành tinh buổi sớm: Sao Hỏa, Sao Thổ.
- Các chòm sao & các vật thể xa: Chòm sao Anh Tiên,Thiên Hậu; Cụm sao M34, M103, Double Cluster.
- Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý: Mưa sao băng Geminids.