Trước thời gian Planck, vật lý lượng tử và lý thuyết hấp dẫn không tương thích với nhau, cụ thể là kiến thức hiện tại của chúng ta chưa thể giải thích điều gì đã xảy ra tại điều kiện nhiệt độ cao và mật độ đậm đặc đó.