[USTH SPACE TALK] (English below)

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của giáo sư Phan Trong Trinh, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; và phó giáo sư Bui Tien Dieu, University College of Southeast Norway.

- Thời gian: 17:00 – 18:30, thứ Tư 28/12/2016

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: "Evaluation of present-day tectonics and strain rate by GPS technology for site selection of Ninh Thuan Nuclear Power plant" và "GIS-Based Machine Learning Approaches for Landslide Modeling and Prediction"

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh và tiếng Việt.

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by Prof.Phan Trong Trinh, VAST; và Assoc.Prof.Dr. Bui Tien Dieu, University College of Southeast Norway.

- Time: 17:00 - 18:30, Wednesday 28/12/2016

- Venue: Room 703, University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Building Training and Services, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.

- Title: "Evaluation of present-day tectonics and strain rate by GPS technology for site selection of Ninh Thuan Nuclear Power plant" and "GIS-Based Machine Learning Approaches for Landslide Modeling and Prediction"

- The talk is given in English and Vietnamese.

- All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)