Lỗ trống được định nghĩa là một phần không gian bị khuyết mất các siêu quần. Trong trường hợp này, lỗ trống mới phát hiện được ước tính thay thế cho khoảng 10000 thiên hà. Các nhà khoa học gọi nó là "siêu lỗ trống".

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

"Siêu lỗ trống" mới được phát hiện trong vũ trụ có kích thước quá lớn để có thể khớp với các mô hình vũ trụ hiện nay.

Siêu lỗ trống này có kích thước khoảng 1.8 tỷ năm ánh sáng, là cấu trúc lớn nhất từng được phát hiện trong vũ trụ. Nhưng các nhà khoa học vẫn băn khoăn chưa biết đó là gì, và vì sao nó lại trống rỗng như vậy.

Siêu lỗ trống này nằm ở khu vực không gian lạnh hơn nhiều so với những phần khác của vũ trụ. Khu vực này không phải là chân không, nó dường như có vật chất khoảng 20 phần trăm ít hơn so với những khu vực khác.

Mặc dù lý thuyết Big Bang cho phép những khu vực lạnh hơn hoặc nóng hơn, thì kích thước của lỗ trống này lại không khớp với các mô hình dự đoán. Nói đơn giản hơn, kích thước của nó quá lớn để có thể tồn tại được.

Nguồn: Telegraph