Density nghĩa gốc là "mật độ", được định nghĩa là "đại lượng thể hiện lượng thực thể trên mỗi đơn vị không gian." 

Density of mass: mật độ khối lượng. Trong vật lý, thuật ngữ "mật độ khối lượng" còn được gọi là "khối lượng riêng", trong tiếng Anh thường hay viết tắt Density và hiểu là theo đơn vị khối lượng trên một đơn vị không gian. Danh từ khối lượng riêng có lẽ là do các nhà soạn sách ở Việt Nam nghĩ ra.