Vị trí trên quỹ đạo mà một hành tinh xa Mặt Trời nhất.