Vi thể hành tinh (planetesimal) là các vật thể rắn nhỏ kích thước lớn hơn khoảng 1 km trong một đĩa tiền hành tinh mà trong một số trường hợp sẽ kết tụ lại đủ lớn để hình thành các hành tinh, hoặc nếu sự kết tụ chưa đủ lớn sẽ hình thành các tiểu hành tinh và sao chổi.