Ngoại hành tinh là một hành tinh có quỹ đạo quanh một ngôi sao khác với Mặt Trời, và do đó hành tinh này không thuộc Hệ Mặt Trời của chúng ta.