Altitude là từ chỉ độ cao của một vật so với một mặt chuẩn nào đó, tùy theo từng chuyên ngành nó lấy các mặt chuẩn và đơn vị khác nhau.

Điểm thu phân là một điểm trên thiên cầu mà ở đó Mặt Trời sẽ cắt ngang qua đường xích đạo bầu trời và chuyển từ bắc thiên cầu xuống nam thiên cầu.