Bầu khí quyển là lớp khí bao bọc một vật thể nào đó có khối lượng lớn, và sẽ tồn tại ở đó lâu dài nếu hấp dẫn đủ lớn và nhiệt độ của khí quyển đủ nhỏ.