Vật chất tối là vật chất không có bức xạ và do đó không thể phát hiện một cách trực tiếp, nhưng sự hiện diện của nó có thể suy luận được nhờ hiện tượng động lực học sinh ra bởi ảnh hưởng hấp dẫn của nó.