VLTV Admin Team

Bộ phận:
VLTV Admin Team
Sinh viên cử nhân Vũ trụ và Ứng dụng, khoa Vũ trụ và Hàng không, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (2014-2017); thực tập sinh tại Đài thiên văn Paris (2017)