VLTV Admin Team

Nghiên cứu sinh Machine Learning trong khoa học Vật liệu, Viện khoa học công nghệ tiên tiến Nhật bản.