VLTV Admin Team

Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại Universidad Complutense de Madrid.